Polityka prywatności

§1 Postanowienia ogólne

 1. Ten dokument stanowi załącznik do Regulaminu. Korzystając z naszych usług, powierzasz nam
  swoje informacje. Niniejsza Polityka prywatności służy jedynie jako pomoc w zrozumieniu, jakie
  informacje i dane są zbierane i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te dane są bardzo dla
  nas ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem gdyż określa on zasady
  oraz sposoby przetwarzania i ochrony danych osobowych. Dokument ten określa także zasady
  stosowania plików „Cookies”.
 2. Niniejszym oświadczamy, że przestrzegamy zasad ochrony danych osobowych oraz wszelkich
  uregulowań prawnych, które są przewidziane Ustawą o ochronie danych osobowych oraz
  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Osoba której dane osobowe są przetwarzane ma prawo zwrócić się do nas celem uzyskania
  wyczerpujących informacji w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe. Zawsze w jasny
  sposób staramy się poinformować o danych, które gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy,
  jakim celom mają służyć i komu je przekazujemy, jaką zapewniamy ochronę tych danych przy
  przekazaniu innym podmiotom oraz udzielamy informacji o instytucjach z którymi należy się
  skontaktować w razie wątpliwości.
 4. Twoje dane są przetwarzane tylko w takich celach na jakie wyrazili Państwo zgodę poprzez
  kliknięcia w odpowiednie pola formularza zamieszczonego w Serwisie lub w inny wyraźny sposób.
  Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych
  lub wymóg realizacji usługi (np. zamówienie Produktu) którą u nas zamówiłeś (stosownie
  do artykułu 6 ust. 1 lit a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.

§2 Zasady prywatności

 1. Poważnie traktujemy prywatność. Charakteryzuje nas szacunek dla prywatności oraz możliwie
  najpełniejsza i zagwarantowana wygoda z korzystania z naszego usług.
 2. Cenimy zaufanie, jakim obdarzają nas Użytkownicy, powierzając nam swoje dane osobowe w celu
  realizacji zamówienia. Zawsze korzystamy z danych osobowych w sposób uczciwy oraz tak, aby nie
  zawieść tego zaufania, tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia w tym jego
  przetwarzania.
 3. Użytkownik ma prawo do uzyskania jasnych i pełnych informacji o tym, w jaki sposób
  wykorzystujemy jego dane osobowe i do jakich celów są potrzebne. Zawsze w jasny sposób
  informujemy o danych, które gromadzimy, w jaki sposób i komu je przekazujemy oraz udzielamy
  informacji o podmiotach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości, pytań, uwag.
 4. W razie wątpliwości odnośnie wykorzystywania przez nas danych osobowych Użytkownika,
  niezwłocznie podejmiemy działania w celu wyjaśnienia i rozwiania takich wątpliwości, w sposób
  pełny i wyczerpujący odpowiadamy na wszystkie pytania z tym związane.
 5. Podejmiemy wszystkie uzasadnione działania, aby chronić dane Użytkowników przed nienależytym
  i niekontrolowanym wykorzystaniem oraz zabezpieczyć je w sposób kompleksowy.
 6. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma WIKAPAK Joanna Wierzgalla ul. Hucka 14 PL 46-024 Jełowa NIP 7521283978 tel: 694 070 869, mail: wikapakpl.@gmail.com
 7. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Podanie
  danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do podjęcia odpowiednich czynności poprzedzających
  zawarcie umowy oraz jej realizację. Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe innym
  odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na naszą rzecz.
  Państwa dane będą przekazywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie
  uzasadnionym interesem jest należyte wykonanie umów/zleceń. Ponadto będziemy udostępniać
  Państwa dane osobowe innym partnerom handlowym. Zebrane dane osobowe przechowujemy na
  terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), ale mogą one być także przesyłane do
  kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest
  wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli dane są przekazywane poza obszar EOG,
  stosujemy standardowe klauzule umowne oraz tarczę prywatności jako środki zabezpieczające w
  odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego
  poziomu ochrony danych.
 8. Państwa dane osobowe związane z zawarciem i realizacją umowy o realizacje umów przetwarzane
  będą przez okres ich realizacji, a także przez okres nie dłuższy niż przewidują to przepisy prawa, w
  tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości, tj. nie dłużej niż przez 10 lat, licząc
  od końca roku kalendarzowego w którym ostatnia umowa została wykonana.
 9. Państwa dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania przyszłych umów będą
  przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu.
 10. Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych
  osobowych podlegających przetwarzaniu, sprostowania swoich nieprawidłowych danych; żądania

usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności
przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach
wskazanych w art. 18 RODO, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach
wskazanych w art. 21 RODO, przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób
zautomatyzowany.

 1. Jeżeli uważacie Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możecie wnieść
  skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa). Jeśli
  potrzebujecie Państwo dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub
  chcecie skorzystać z przysługujących praw, skontaktujcie się z nami listownie na adres
  korespondencyjny.
 2. Będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących ochrony
  danych i będziemy współpracować z organami zajmującymi się ochroną danych oraz uprawnionymi
  do tego organami ścigania. W przypadku braku przepisów dotyczących ochrony danych, będziemy
  postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami ochrony danych, zasadami współżycia
  społecznego jak i ustalonymi zwyczajami.
 3. W razie pytań, odnośnie sposobu, w jaki postępowania z danymi osobowymi, zapraszamy do
  kontaktu za pomocą strony, z której użytkownik został przekierowany do niniejszej Polityki
  prywatności. Prośba o kontakt zostanie niezwłocznie przekazana do odpowiedniej powołanej do tego
  osoby.
 4. Aby ułatwić nam odpowiedź bądź ustosunkowanie się do podanych informacji, prosimy o podanie
  imienia i nazwiska oraz dalej idących szczegółów.

§3 Zakres i cel zbierania danych osobowych

 1. Przetwarzamy niezbędne dane osobowe w celu realizacji usług oraz w celach księgowych i tylko
  takich.
 2. Zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy następujące dane użytkowników:
  a) imię i nazwisko,
  b) adres zamieszkania,
  c) adres do doręczeń (jeśli jest inny niż adres zamieszkania),
  d) numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  e) adres poczty elektronicznej (e-mail),
  f) numer telefonu (komórkowy, stacjonarny),
  g) informacje o używanej przeglądarce internetowej,
  h) inne dobrowolnie przekazane nam dane osobowe.
 3. Podanie powyższych danych przez jest całkowicie dobrowolne ale także i niezbędne do pełnej
  realizacji usług:
   tych nieodłącznie związanych z realizacją i świadczeniem usług, udostępnienia Ci Produktu
  oraz tych związanych z koniecznością zapewnienia Ci udziału w akcjach związanych z
  Serwisem. (zbieramy i korzystamy z danych w szczególności celem kontaktowania się z
  osobami które zamówiły i korzystają z Produktu, z osobami które biorą udział w
  organizowanych przez nas wydarzeniach, czy innych formach aktywności, chodzi tutaj
  przykładowo o kontakt przy rozpatrywaniu reklamacji, ocenę zgłoszeń itp.)
   w celu weryfikacji jakości świadczonych usług, celem prowadzenia statystyk rynkowych
  oraz w celach profilowania użytkowników (patrz niżej Profilowanie i pliki „cookies”)

 w celach (za uprzednio wyrażoną przez użytkownika zgodą) handlowych i promocyjnych
(np. wysyłanie newsletera na podany przez użytkownika adres e-mail. wysyłanie
użytkownikowi informacji handlowych o różnych produktach i usługach, naszych i naszych
zaufanych partnerów, wysyłanie informacji o różnych konkursach, akcjach promocyjnych,
zarówno naszych jak i naszych zaufanych partnerów). Co istotne każdorazowo zgoda na
przetwarzanie w taki sposób danych osobowych jest dobrowolna i nie uzależniamy od niej
możliwości korzystania z naszych usług; każdorazowy zakres wykorzystywania danych w
celach marketingowych i handlowych zależy od tego, na co zgodził się dany użytkownik.

 1. Możemy przesyłać dane osobowe do serwerów znajdujących się poza krajem zamieszkania
  użytkownika lub do podmiotów powiązanych, stron trzecich z siedzibą w innych krajach w tym
  krajach z obszaru EOG (Europejski Obszar Gospodarczy, EOG ang. European Economic Area, EEA
  – strefa wolnego handlu i Wspólny Rynek, obejmujące państwa Unii Europejskiej i Europejskiego
  Stowarzyszenia Wolnego Handlu EFTA) w celu przetwarzania danych osobowych przez takie
  podmioty w naszym imieniu zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności oraz
  obowiązującymi przepisami prawa, zwyczajami jak i regulacjami dotyczącymi ochrony danych.

§4 Polityka „Cookies”

 1. Zbieramy w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia danych
  Użytkownika. Plik Cookies to mały fragment tekstu, który jest wysyłany do przeglądarki
  Użytkownika i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę.
  Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego
  identyfikatora po logowaniu. Wykorzystujemy pliki Cookies „sesyjne” przechowywane na
  urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub
  wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu
  końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich
  usunięcia przez Użytkownika.
 2. Pliki Cookies dostosowują i optymalizują stronę i jej ofertę dla potrzeb Użytkowników poprzez takie
  działania jak tworzenie statystyk odsłon oraz zapewnienie bezpieczeństwa. Pliki Cookies niezbędne
  są również do utrzymania sesji po opuszczeniu strony internetowej.
 3. Administrator przetwarza dane zawarte w plikach Cookies za każdym razem gdy strona jest
  odwiedzana przez odwiedzających w następujących celach:
  a) optymalizacji korzystania ze strony;
  b) identyfikacji Usługobiorców jako w danej chwili zalogowanych;
  c) przystosowania, grafiki, opcji wyboru oraz wszelkiej innej zawartości strony do indywidualnych
  preferencji Usługobiorcy;
  d) zapamiętywania uzupełnianych w sposób automatyczny i manualny, zamieszczanych danych z
  Formularzy Zamówienia lub podanych przez odwiedzającego danych logowania;
  e) gromadzenia i analizowania anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze
  strony w panelu administracyjnym oraz google analytics
  f) tworzenia list remarketingowych na podstawie informacji o preferencjach, zachowaniu, sposobie
  korzystania zainteresowaniach ze Strony oraz zbierania danych demograficznych, a następnie
  udostępnianie tych list w AdWords oraz Facebook Ads.
  g) tworzenia segmentów danych na podstawie informacji demograficznych, zainteresowań,
  upodobań w wyborze oglądanych produktów/usług.

h) wykorzystywania danych demograficznych i danych o zainteresowaniach w raportach Analytics.

 1. Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może całkowicie
  zablokować i skasować gromadzenie plików Cookies.
 2. Zablokowanie przez Użytkownika możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu
  może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony do czego
  Użytkownik jest w pełni uprawniony ale musi w takiej sytuacji mieć świadomość z ograniczeń
  funkcjonalności.
 3. Użytkownik, który nie chce wykorzystywania plików „cookies” w opisanym powyżej celu w każdej
  chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy
  odwiedzić stronę internetową producenta używanej przeglądarki internetowej z której aktualnie
  korzysta Użytkownik.

§5 Prawa i obowiązki

 1. Mamy prawo a w przypadkach prawem określonych także i ustawowy obowiązek do przekazania
  wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących danych osobowych organom władzy publicznej
  bądź osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie
  obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 2. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, które udostępnia, Użytkownik
  może te dane poprawiać, uzupełniać w każdym czasie, a także ma prawo do żądania aby je usunięto
  ze swoich baz danych bądź zaprzestano je przetwarzać, bez podawania jakiekolwiek przyczyny. W
  celu realizacji swoich praw Użytkownik może w każdym czasie przesłać stosowaną wiadomość na
  adres poczty elektronicznej bądź w inny sposób, który dostarczy/przekaże takie żądanie.
 3. Zobowiązujemy się postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia
  społecznego.
 4. Informacja o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym w
  rozumieniu ustawy o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich jest Rzecznik Finansowy,
  którego adres strony internetowej jest następujący: www.rf.gov.pl.

§6 Podstawowe zasady bezpieczeństwa

 1. Dane dostępowe do usług oferowanych w sieci Internet to – np. loginy, hasła, PIN, certyfikaty
  elektroniczne itp., – powinny być zabezpieczone w miejscu niedostępnym dla innych i niemożliwym
  do włamania z poziomu sieci internetowej. Nie należy ich ujawniać lub przechowywać na urządzeniu
  w formie, która umożliwia nieautoryzowany dostęp i odczyt przez osoby do tego nieuprawnione.
 2. Ostrożność podczas otwierania dziwnych załączników lub klikania odnośników w wiadomościach
  mailowych, których się nie spodziewaliśmy np. od nieznanych nadawców, bądź z folderu spam.
 3. Pliki powinny być pobierane tylko i wyłącznie z zaufanych miejsc, serwisów i stron. Nie zalecamy
  instalowania oprogramowania z niezweryfikowanych źródeł zwłaszcza od nieznanych wydawców o
  niesprawdzonej opinii. Dotyczy to również urządzeń przenośnych, np. smartfonów, tabletów.
 4. Podczas używania domowej sieci bezprzewodowej Wi-Fi należy ustalić takie hasło aby było
  bezpieczne i trudne do złamania, nie powinno być nim żaden wzór i ciąg znaków który jest łatwy do
  odgadnięcia (np. nazwa ulicy, imię gospodarza, data urodzin itp.). Rekomenduje się także
  korzystanie najwyższych możliwych standardów szyfrowania sieci bezprzewodowych Wi-Fi, które
  są możliwe do uruchomienia na posiadanym sprzęcie np. WPA2. 

§7 Korzystanie z wtyczek Social Media

 1. Wtyczki tak zwane plug-ins portali społecznościowych facebook.com i Twitter oraz innych, mogą
  znajdować się na naszych stronach. Związane z nimi usługi dostarczane są odpowiednio przez firmy
  Facebook Inc. i Twitter Inc.
 2. Facebook obsługiwany jest przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
  Facebook. Aby zobaczyć wtyczki Facebook przejdź do:
  https://developers.facebook.com/docs/plugins
 3. Twitter obsługiwany jest Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103,
  USA. Aby zobaczyć wtyczki Twittera przejdź do: https://dev.twitter.com/web/tweet-button
 4. Wtyczka przekazuje jej dostawcy jedynie informację o tym, do których z naszych stron
  internetowych miałeś dostęp i w jakim czasie. Jeśli podczas oglądania naszej strony bądź
  przebywania na niej, użytkownik jest zalogowany do swojego konta znajdującego się np. na
  Facebooku lub Twitterze, dostawca jest w stanie łączyć Twoje zainteresowania, preferencję
  informacyjne, oraz inne dane, pozyskane np. poprzez kliknięcie przycisku Lubię to czy
  pozostawienie komentarza, bądź wpisanie nazwy profilu w wyszukiwanych. Taka informacja
  również zostanie przekazana przez przeglądarkę bezpośrednio do dostawcy.
 5. Aby uniknąć odnotowania wizyty na wybranym koncie użytkownika przez Facebook lub Twitter na
  naszej stronie internetowej musisz wylogować się ze swojego konta przed rozpoczęciem
  przeglądania naszych stron internetowych.

Nota o prawach autorskich do Regulaminu

Właścicielem wszystkich materialnych praw autorskich do wzorca niniejszej polityki jest Kancelaria
Prawna LEGATO, która udzieliła niewyłącznego i niezbywalnego prawa do wykorzystywania tego
dokumentu do celów związanych z własną działalnością handlową w Internecie oraz rozciąga ochronę
prawną na w/w dokument na czas trwania umowy. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie wzorca
niniejszego dokumentu bez zgody Kancelarii Prawnej LEGATO jest zabronione i może podlegać
odpowiedzialności zarówno karnej jak i cywilnej. Sprzedawcy internetowi mogą dowiedzieć się więcej
o możliwości korzystania z wzorca polityki prywatności i cookies na stronie http://www.kancelaria-
legato.pl